peotect

A Fumaxnál megértjük, hogy kulcsfontosságú az ügyfelek tervezésének bizalmas kezelése.A Fumax gondoskodik arról, hogy az alkalmazottak semmilyen tervezési dokumentumot ne fedjenek fel harmadik félnek, kivéve, ha az ügyfelek írásos beleegyezését adja hozzá.

Az együttműködés kezdetén minden ügyfélre NDA-t írunk alá.Tipikus NDA-minta az alábbiak szerint:

KÖLCSÖNÖS NEM TARTALMAZÓ MEGÁLLAPODÁS

Ezt a Kölcsönös Titoktartási Megállapodást (a továbbiakban: „Szerződés”) a jelen DDMMYY köti meg és kötötte meg:

Fumax Technology Co., Ltd.egy KÍNAI Vállalat/Vállalat („XXX”), amelynek székhelye: 27-05#, East blokk, YiHai tér, Chuangye Road, Nanshan, Shenzhen, Kína 518054,

és;

VevőCompany, székhelye: 1609 av.

a továbbiakban e megállapodás értelmében „Fél” vagy „Felek”.Jelen dokumentum érvényessége az aláírástól számított 5 év.

TANÚ:

MIVEL a Felek fel kívánják tárni a kölcsönös üzleti lehetőségeket, és ezzel összefüggésben bizalmas vagy védett információkat közölhetnek egymással.

EZÉRT a Felek a következőkben állapodnak meg:

I. CIKK – TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK

A jelen Megállapodás alkalmazásában „Tulajdonjoggal védett információ”: bármely írásos, dokumentum vagy szóbeli információ, amelyet bármelyik fél a másik félnek közöl, és amelyet a feltáró fél jelmagyarázattal, bélyegzővel, címkével vagy más jelöléssel lát el, amely jelzi, hogy azok védettek vagy bizalmasak. ideértve, de nem kizárólagosan, (a) üzleti, tervezési, marketing vagy műszaki jellegű információkat, (b) modelleket, eszközöket, hardvert és szoftvert, és (c) minden dokumentumot, jelentést, feljegyzést, feljegyzést, fájlt vagy elemzést a fogadó fél által vagy nevében készített, amelyek a fentiek bármelyikét tartalmazzák, összefoglalják vagy azon alapulnak.A „védett információ” nem tartalmazhat olyan információkat, amelyek:

a) a jelen Megállapodás dátuma előtt nyilvánosan elérhető;

(b) a fogadó fél jogellenes cselekménye nélkül a jelen Megállapodás dátumát követően nyilvánosan hozzáférhetővé válik;

(c) a nyilvánosságra hozó fél a felhasználási vagy közzétételi jogukra vonatkozó hasonló korlátozások nélkül bocsátja mások rendelkezésére;

(d) a fogadó Fél jogosan ismeri, bármilyen tulajdoni korlátozás nélkül, amikor az információt átadó Féltől átvette, vagy a fogadó Fél tulajdoni korlátozások nélkül, a feltáró Féltől eltérő forrásból jogosan ismeri meg;

e) a fogadó Fél önállóan fejlesztette ki olyan személyek által, akiknek sem közvetlenül, sem közvetve nem volt hozzáférésük a védett információhoz;vagy

f) köteles bemutatni az illetékes bíróság végzése vagy érvényes közigazgatási vagy kormányzati idézés alapján, feltéve, hogy a fogadó Fél haladéktalanul értesíti a feltáró felet az ilyen eseményről, hogy az átadó Fél megfelelő védelmi végzést kérhessen.

 

A fenti kivételek alkalmazásában a konkrét közzétételek, például a mérnöki és tervezési gyakorlatokra és technikákra, termékekre, szoftverekre, szolgáltatásokra, működési paraméterekre stb. vonatkozóan nem tartoznak a fenti kivételek körébe, pusztán azért, mert azokat a általános közlések, amelyek nyilvánosak vagy a Címzett birtokában vannak.Ezen túlmenően a jellemzők bármely kombinációja nem tekinthető a fenti kivételek körébe tartozónak pusztán azért, mert annak egyes jellemzői nyilvánosak vagy a Címzett birtokában vannak, hanem csak akkor, ha maga a kombináció és működési elve nyilvános. domain vagy a fogadó Fél birtokában van.

 

II. CIKK – BIZALMASSÁG

(a) A fogadó Fél köteles megvédeni a nyilvánosságra hozó fél valamennyi védett információját bizalmas és védett információként, és az átadó Fél előzetes írásbeli hozzájárulása vagy a jelen Szerződésben kifejezetten meghatározott kivételével nem fedheti fel, másolhatja vagy terjesztheti az ilyen védett információkat bármely más magánszemély, társaság vagy szervezet a közzétételtől számított öt (5) évig.

(b) A fogadó Fél a felek közötti közös projektek kivételével nem használhatja fel a nyilvánosságra hozó Fél védett információit saját, illetve más magánszemély, társaság vagy szervezet javára;a nagyobb biztonság kedvéért szigorúan tilos szabadalmi bejelentést benyújtani bármely ország törvényei alapján a fogadó Felek által közvetlenül vagy közvetve a nyilvánosságra hozó Fél védett információi alapján, és ha az ilyen szabadalmi bejelentés vagy szabadalmi bejegyzés megsérti a jelen Megállapodás értelmében az átvevő feleknek az említett szabadalmi bejelentéshez vagy szabadalmi bejegyzéshez fűződő összes joga teljes egészében a feltáró Félre száll át, ez utóbbi számára költségmentesen, valamint a kártérítési igények bármely egyéb jogorvoslati lehetőségén felül.

(c) A fogadó Fél nem fedheti fel a felfedő Fél tulajdoni információit vagy azok egy részét sem a fogadó fél leányvállalatai, ügynökei, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai vagy képviselői (együttesen „Képviselői”) számára, kivéve, ha arra szükség van: ismeri alapot.A fogadó fél vállalja, hogy tájékoztatja bármely Képviselőjét, aki megkapja a felfedő Fél Tulajdonos Információit azok bizalmas és védett természetéről, valamint a Képviselő kötelezettségeiről az ilyen védett információnak a jelen Megállapodás feltételeivel összhangban történő karbantartásával kapcsolatban.

(d) Az átvevő Félnek ugyanolyan gondossággal kell eljárnia a rendelkezésére bocsátott védett információ bizalmasságának védelme érdekében, mint a saját védett információinak védelmében, de minden esetben legalább az ésszerű fokú gondossággal kell eljárnia.Mindegyik fél kijelenti, hogy az ilyen mértékű gondoskodás megfelelő védelmet biztosít saját védett információi számára.

e) A fogadó Fél köteles haladéktalanul írásban értesíteni a feltáró Felet minden olyan jogellenes eltulajdonításról vagy visszaélésről, amelyről a feladó Fél Tulajdonos Információit bármely személy tud, amelyről a fogadó Fél tudomása van.

(f) Bármely dokumentum vagy anyag, amelyet a nyilvánosságra hozó Fél vagy annak nevében bocsátanak rendelkezésre, és minden egyéb védett információ bármilyen formában, beleértve a fogadó fél által vagy nevében készített dokumentumokat, jelentéseket, feljegyzéseket, feljegyzéseket, aktákat vagy elemzéseket, az ilyen anyagok minden másolatát a fogadó fél haladéktalanul visszaküldi a feltáró félnek a feltáró fél bármilyen okból történő írásbeli kérésére.

 

III. CIKK – NINCS LICENC, GARANCIA VAGY JOGOK

Az átvevő félnek semmilyen kereskedelmi titok vagy szabadalom alapján nem adnak vagy utalnak engedélyt a védett információk vagy egyéb információk ilyen fél részére történő továbbítása, és a továbbított vagy kicserélt információk egyike sem jelent semmilyen képviseletet, garanciát, biztosítékot, garanciát vagy ösztönzést a mások szabadalmainak vagy egyéb jogainak megsértése.Ezen túlmenően, a védett információnak a nyilvánosságra hozó Fél általi felfedése nem jelent, illetve nem tartalmaz semmilyen nyilatkozatot vagy garanciát az ilyen információk pontosságára vagy teljességére vonatkozóan.

 

IV. CIKK – JOGORVOSLAT A MEGSÉRTÉS ESETÉN

Mindegyik fogadó fél tudomásul veszi, hogy a nyilvánosságra hozó fél védett információi központi szerepet töltenek be a nyilvánosságra hozó fél üzleti tevékenysége szempontjából, és a nyilvánosságra hozatalt átadó fél fejlesztette ki, vagy azt jelentős költséggel dolgozta ki a nyilvánosság számára.Mindegyik fogadó fél tudomásul veszi továbbá, hogy a kártérítés nem lenne megfelelő jogorvoslat a jelen Megállapodás fogadó Fél vagy képviselői általi megsértése esetén, és hogy a feltáró fél eltiltó vagy más méltányos jogorvoslatot kaphat a jelen Megállapodás bármely megsértésének vagy megsértésének megakadályozására. a fogadó Fél vagy bármely képviselője.Az ilyen jogorvoslat nem tekinthető kizárólagos jogorvoslatnak a jelen Megállapodás ilyen jellegű megszegése esetén, hanem kiegészíti a feltáró fél számára törvényileg vagy méltányosan elérhető összes többi jogorvoslatot.

 

V. CIKK – NEM KÉRÉS

A másik fél előzetes írásos beleegyezése kivételével egyik fél sem, sem megfelelő képviselőik nem kérhetik vagy kérhetik fel a másik fél alkalmazottait a jelen megállapodás időpontjától számított öt (5) éves időtartamra.E szakasz alkalmazásában a megkeresés nem foglalja magában az alkalmazottak megkeresését, ha az ilyen megkeresés kizárólag az általános terjesztésű időszaki kiadványokban vagy a fél vagy képviselői nevében működő munkavállalói keresőcégben való hirdetés útján történik, mindaddig, amíg a fél vagy képviselői nem irányítani vagy ösztönözni az ilyen keresőcégeket, hogy megkérjenek egy konkrétan megnevezett alkalmazottat vagy a másik felet.

 

VII. CIKK – VEGYES

(a) A jelen Megállapodás tartalmazza a felek közötti teljes egyetértést, és felülír minden, a tárgyra vonatkozó korábbi írásbeli és szóbeli megállapodást.Jelen Megállapodás csak mindkét fél által aláírt írásbeli megállapodással módosítható.

(b) A jelen Megállapodás felépítését, értelmezését és teljesítését, valamint a felek ebből eredő jogviszonyait Kanada törvényei szabályozzák és azokkal összhangban értelmezik, tekintet nélkül a megállapodás megválasztására vagy kollíziós rendelkezéseire. .

(c) Megállapodtak és megállapodtak abban, hogy a jelenben foglalt jogok, hatáskörök vagy kiváltságok bármelyik fél általi gyakorlásának elmulasztása vagy késedelme nem minősül lemondásnak, és egyetlen vagy részleges gyakorlása sem zárja ki annak bármely más vagy további gyakorlását, vagy a jelen Szerződésben foglalt bármely más jog, hatalom vagy kiváltság gyakorlása.A jelen Megállapodás bármely feltételeiről való lemondás nem minősül bármely feltétel vagy feltétel későbbi megszegéséről való lemondásnak.Minden lemondást írásban kell benyújtani, és azt a kötelező erejű félnek alá kell írnia.

(d) Ha a jelen Megállapodás bármely része végrehajthatatlanná válik, a Szerződés többi része ennek ellenére továbbra is érvényben marad.

(e) A védett információk jelen Szerződés szerinti közzététele nem értelmezhető úgy, hogy a felek egyikét sem kötelezi (i) arra, hogy további megállapodást vagy tárgyalást kössön a másik Féllel, vagy hogy további közlést tegyen a másik Féllel, (ii) tartózkodjon a megállapodás megkötésétől. bármilyen megállapodás vagy tárgyalás harmadik személlyel ugyanabban a témában vagy bármely más témában, vagy (iii) tartózkodni attól, hogy üzleti tevékenységét az általa választott módon folytassa;feltéve azonban, hogy a (ii) és (iii) albekezdések szerinti erőfeszítésekkel kapcsolatban a fogadó fél nem sérti meg e megállapodás rendelkezéseit.

(f) Hacsak jogszabály másként nem rendelkezik, egyik Fél sem tehet nyilvános bejelentést a jelen Megállapodásról vagy a kapcsolódó megbeszélésekről a másik Fél előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

(g) A jelen Megállapodás rendelkezései a felek, valamint engedélyezett utódaik és engedményezettjeik javát szolgálják, és harmadik fél nem kísérelheti meg e rendelkezések érvényre juttatását, illetve nem részesülhet azokból.

FENTIEK HITELÉÜL a Felek a jelen Szerződést a fent megírt első időponttal kötötték meg.