Lenni NDA és szerzői jogvédelem – Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
peotect

A Fumaxnál megértjük, hogy kulcsfontosságú az ügyfelek tervezésének bizalmas kezelése.A Fumax gondoskodik arról, hogy az alkalmazottak semmilyen tervezési dokumentumot ne fedjenek fel harmadik félnek, kivéve, ha ehhez az ügyfelek írásos engedélyt adnak.

Az együttműködés kezdetén minden ügyfélre NDA-t írunk alá.Tipikus NDA-minta az alábbiak szerint:

KÖLCSÖNÖS NEM TARTALMAZÓ MEGÁLLAPODÁS

Ezt a Kölcsönös Titoktartási Megállapodást (a továbbiakban: „Szerződés”) a jelen DDMMYY köti meg és kötötte meg:

Fumax Technology Co., Ltd.egy KÍNAI Vállalat/Vállalat („XXX”), amelynek székhelye: 27-05#, East blokk, YiHai tér, Chuangye Road, Nanshan, Shenzhen, Kína 518054,

és;

VevőTársy, székhelye: 1609 av.

a továbbiakban e megállapodás értelmében „Fél” vagy „Félek”.Jelen dokumentum érvényessége az aláírástól számított 5 év.

TANÚ:

MIVEL a Felek fel kívánják tárni a kölcsönös üzleti lehetőségeket, és ezzel összefüggésben bizalmas vagy védett információkat közölhetnek egymással.

EZÉRT a Felek a következőkben állapodnak meg:

I. CIKK – TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK

A jelen Megállapodás alkalmazásában a „Tulajdonjoggal védett információ” bármely írásbeli, dokumentum vagy szóbeli információ, amelyet bármelyik fél a másik fél rendelkezésére bocsát, és amelyet az átadó fél jelmagyarázattal, bélyegzővel, címkével vagy egyéb jelöléssel lát el, amely jelzi, hogy azok védettek vagy bizalmasak. ideértve, de nem kizárólagosan, (a) üzleti, tervezési, marketing vagy technikai jellegű információkat, (b) modelleket, eszközöket, hardvert és szoftvert, és (c) minden dokumentumot, jelentést, feljegyzést, feljegyzést, fájlt vagy elemzést a fogadó fél által vagy nevében készített, amelyek a fentiek bármelyikét tartalmazzák, összefoglalják vagy azon alapulnak.A „védett információ” nem tartalmazhat olyan információkat, amelyek:

(a) a jelen Megállapodás dátuma előtt nyilvánosan elérhető;

(b) a jelen Megállapodás keltét követően nyilvánosan elérhetővé válik a fogadó fél jogellenes cselekménye nélkül;

(c) a nyilvánosságra hozó fél a felhasználási vagy közzétételi jogukra vonatkozó hasonló korlátozások nélkül bocsátja mások rendelkezésére;

(d) a fogadó Fél jogosan ismeri, bármilyen tulajdoni korlátozás nélkül, amikor az információt átadó Féltől átvette, vagy jogosan válik a fogadó Fél tudomására, tulajdoni korlátozások nélkül, a feltáró Féltől eltérő forrásból;

e) a fogadó Fél önállóan fejlesztette ki olyan személyek által, akiknek sem közvetlenül, sem közvetve nem volt hozzáférésük a védett információhoz;vagy

f) köteles bemutatni az illetékes bíróság végzése vagy érvényes közigazgatási vagy kormányzati idézés alapján, feltéve, hogy a fogadó Fél haladéktalanul értesíti a feltáró felet az ilyen eseményről, hogy az átadó Fél megfelelő védelmi végzést kérhessen.

 

A fenti kivételek alkalmazásában a konkrét közzétételek, például a mérnöki és tervezési gyakorlatokra és technikákra, termékekre, szoftverekre, szolgáltatásokra, működési paraméterekre stb. vonatkozóan nem tartoznak a fenti kivételek körébe, pusztán azért, mert azokat a általános közlések, amelyek nyilvánosak vagy a Címzett birtokában vannak.Ezen túlmenően, a jellemzők bármely kombinációja nem tartozik a fenti kivételek körébe pusztán azért, mert annak egyes jellemzői nyilvánosak vagy a Címzett birtokában vannak, hanem csak akkor, ha maga a kombináció és működési elve nyilvános. domain vagy a fogadó Fél birtokában van.

 

II. CIKK – BIZALMASSÁG

(a) A fogadó fél köteles megvédeni a nyilvánosságra hozó fél valamennyi védett információját bizalmas és védett információként, és a feltáró fél előzetes írásbeli hozzájárulása vagy a jelen Szerződésben kifejezetten meghatározott kivételével nem fedheti fel, másolhatja vagy terjesztheti az ilyen védett információkat bármely más magánszemély, társaság vagy szervezet a közzétételtől számított öt (5) évig.

(b) A fogadó Fél a felek közötti közös projektek kivételével nem használhatja fel a nyilvánosságra hozó Fél védett információit saját, illetve más magánszemély, társaság vagy szervezet javára;a nagyobb biztonság kedvéért szigorúan tilos szabadalmi bejelentést benyújtani bármely ország törvényei alapján a fogadó Felek által közvetlenül vagy közvetve a nyilvánosságra hozó Fél védett információira alapozva, és ha az ilyen szabadalmi bejelentés vagy szabadalmi bejegyzés megsérti a jelen Megállapodás értelmében az átvevő feleknek az említett szabadalmi bejelentéshez vagy szabadalmi bejegyzéshez fűződő összes joga teljes egészében a feltáró Félre száll át, ez utóbbi számára költségmentesen, valamint minden egyéb kártérítési igényen felül.

(c) A fogadó Fél nem fedheti fel a felfedő Fél tulajdoni információit vagy azok egy részét sem a fogadó fél leányvállalatai, ügynökei, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai vagy képviselői (együttesen „Képviselői”) számára, kivéve, ha arra szükség van: ismeri alapot.A fogadó Fél vállalja, hogy tájékoztatja bármely Képviselőjét, aki megkapja a nyilvánosságra hozó Fél Tulajdonos Információit azok bizalmas és védett természetéről, valamint a Képviselő kötelezettségeiről az ilyen védett információnak a jelen Megállapodás feltételeivel összhangban történő karbantartásával kapcsolatban.

(d) Az átvevő Félnek ugyanolyan fokú gondossággal kell megvédenie a rendelkezésére bocsátott védett információ bizalmas jellegét, mint saját védett információinak védelmében, de minden esetben legalább ésszerű fokú gondossággal kell eljárnia.Mindegyik Fél kijelenti, hogy az ilyen mértékű gondoskodás megfelelő védelmet biztosít saját védett információi számára.

e) A fogadó Fél köteles haladéktalanul írásban értesíteni a feltáró Felet minden olyan jogellenes eltulajdonításról vagy visszaélésről, amelyet a kiadó Fél védett információinak bármely személye végrehajt, és amelyről a fogadó fél tudomása van.

(f) Bármely dokumentum vagy anyag, amelyet a nyilvánosságra hozó Fél vagy annak nevében bocsátanak rendelkezésre, és minden egyéb védett információ, bármilyen formában, beleértve a fogadó fél által vagy nevében készített dokumentumokat, jelentéseket, feljegyzéseket, feljegyzéseket, aktákat vagy elemzéseket, az ilyen anyagok minden másolatát a fogadó félnek haladéktalanul vissza kell küldenie a feltáró félnek a feltáró fél bármilyen okból történő írásbeli kérésére.

 

III. CIKK – NINCS LICENC, GARANCIA VAGY JOGOK

A fogadó félnek semmilyen kereskedelmi titok vagy szabadalom alapján nem adnak vagy utalnak engedélyt a védett információk vagy egyéb információk ilyen fél részére történő továbbítására, és a továbbított vagy kicserélt információ nem jelent semmilyen képviseletet, garanciát, biztosítékot, garanciát vagy ösztönzést a mások szabadalmainak vagy egyéb jogainak megsértése.Ezen túlmenően, a védett információnak az átadó Fél általi felfedése nem jelent, illetve nem tartalmaz semmilyen nyilatkozatot vagy garanciát az ilyen információk pontosságára vagy teljességére vonatkozóan.

 

IV. CIKK – JOGORVOSLAT A MEGSÉRTÉS ESETÉN

Mindegyik fogadó fél tudomásul veszi, hogy a nyilvánosságra hozó fél tulajdonjogát képező információ központi szerepet játszik a nyilvánosságra hozatalt végző Fél üzleti tevékenységében, és a nyilvánosságra hozatalt átadó fél fejlesztette ki, vagy azt jelentős költséggel a kiadó fél számára fejlesztették ki.Mindegyik fogadó fél tudomásul veszi továbbá, hogy a kártérítés nem jelentene megfelelő jogorvoslatot a jelen Megállapodás fogadó fél vagy képviselői általi megsértése esetén, és hogy a feltáró fél eltiltó vagy más méltányos jogorvoslatot kaphat a jelen Megállapodás bármely megsértésének vagy megsértésének megakadályozására. a fogadó Fél vagy bármely képviselője.Az ilyen jogorvoslat nem tekinthető kizárólagos jogorvoslatnak a jelen Megállapodás ilyen jellegű megszegése esetén, hanem kiegészíti a feltáró fél számára törvényileg vagy méltányosan elérhető összes többi jogorvoslatot.

 

V. CIKK – NEM KÉRÉS

A másik fél előzetes írásbeli beleegyezése kivételével egyik fél sem, sem megfelelő képviselőik nem kérhetik vagy kérhetik fel a másik fél alkalmazottait a jelen megállapodás időpontjától számított öt (5) éves időtartamra.Ennek a szakasznak az alkalmazásában a megkeresés nem foglalja magában az alkalmazottak megkeresését, amennyiben az ilyen megkeresés kizárólag az általános terjesztésű időszaki kiadványokban vagy a fél vagy képviselői nevében működő munkavállalói keresőcégben való hirdetés útján történik, mindaddig, amíg a fél vagy képviselői ezt nem tették meg. irányítani vagy ösztönözni az ilyen keresőcégeket, hogy megkérjenek egy konkrétan megnevezett alkalmazottat vagy a másik felet.

 

VII. CIKK – VEGYES

(a) A jelen Megállapodás tartalmazza a felek közötti teljes egyetértést, és felülír minden, a tárgyra vonatkozó korábbi írásbeli és szóbeli megállapodást.Jelen Megállapodás csak mindkét fél által aláírt írásbeli megállapodással módosítható.

(b) A jelen Megállapodás felépítését, értelmezését és teljesítését, valamint a Felek között létrejövő jogviszonyait Kanada törvényei szabályozzák, és azokkal összhangban értelmezik, tekintet nélkül az abban foglalt jogválasztásra vagy kollíziós rendelkezésekre. .

(c) Megállapodtak és megállapodtak abban, hogy a jelen Szerződésben foglalt jogok, felhatalmazások vagy kiváltságok gyakorlásának egyik fél részéről történő elmulasztása vagy késedelme nem minősül lemondásnak, és egyetlen vagy részleges gyakorlása sem zárja ki annak bármely más vagy további gyakorlását, vagy bármely más, itt meghatározott jog, hatalom vagy kiváltság gyakorlása.A jelen Megállapodás bármely feltételeiről való lemondás nem minősül bármely feltétel vagy feltétel későbbi megszegéséről való lemondásnak.Minden lemondást írásban kell benyújtani, és azt a kötelezni kívánt félnek alá kell írnia.

(d) Ha a jelen Megállapodás bármely része végrehajthatatlanná válik, a Szerződés többi része ennek ellenére továbbra is érvényben marad.

(e) A védett információk jelen Szerződés szerinti közzététele nem értelmezhető úgy, hogy a Felek egyikét sem kötelezi (i) arra, hogy további megállapodást vagy tárgyalást kössön a másik Féllel, vagy hogy további közlést tegyen a másik Féllel, (ii) tartózkodjon a megállapodás megkötésétől. bármilyen megállapodás vagy tárgyalás harmadik személlyel ugyanabban a témában vagy bármely más témában, vagy (iii) tartózkodni attól, hogy üzleti tevékenységét az általa választott módon folytassa;feltéve azonban, hogy a (ii) és (iii) albekezdések szerinti erőfeszítésekkel kapcsolatban a fogadó fél nem sérti meg e megállapodás rendelkezéseit.

(f) Hacsak jogszabály másként nem rendelkezik, a másik fél előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül egyik Fél sem tehet nyilvános bejelentést a jelen Megállapodásról vagy a kapcsolódó megbeszélésekről.

(g) A jelen Megállapodás rendelkezései a Felek, valamint engedélyezett utódaik és engedményezettjeik javát szolgálják, és harmadik fél nem kísérelheti meg e rendelkezések érvényre juttatását, illetve nem részesülhet azokból.

FENTIEK HITELÉÜL a Felek a jelen Szerződést a fent megírt első időponttal kötötték meg.